รายชื่อผู้ไม่ใช้สิทธิ์ลงคะแนน

"คนดี ดีเอสไอ" ประจำปี พ.ศ. 2562


กลุ่มค่าใช้จ่ายคดีพิเศษ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางปรียาภรณ์ ประกายรุ้งทองเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
2.นางสุภาพร สุทธศรีเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางสาวศิโรรัตน์ วรินอินทร์นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
2.นางสาวอมรศิริ จียาศักดิ์นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
3.นางสาวจุฑามณี บัวแก้วนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
4.นางสาวนพวรรณ รัตนพลธีนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
5.นายนราวุฒิ ประยูรวงศ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

ไม่มี

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ไม่มี

กลุ่มภารกิจอำนวยความยุติธรรม

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายพิษณุพงษ์ ปุณปภาดาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนลูกจ้างเหมาบริการ

กองกฎหมาย

ไม่มี

กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ

ไม่มี

กองคดีการค้ามนุษย์

ไม่มี

กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน

ไม่มี

กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ

ไม่มี

กองคดีความมั่นคง

ไม่มี

กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค

ไม่มี

กองคดีทรัพย์สินทางปัญญา

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.พันตำรวจตรีสตพงษ์ เชื้อมหาวรรณพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
2.นายโอภาส สายแก้วนิติกรลูกจ้างเหมาบริการ

กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายภากร ฉายรัตน์นักจัดการงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราว

กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.พันตำรวจโทวิชัย สุวรรณประเสริฐพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอำนวยการสูง
2.นางสาวปัทมาภรณ์ กฤษณายุทธพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
3.นางสาวรัศมี สีตลวรางค์พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
4.นายชยพล สายทวีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
5.พันตำรวจตรีจตุพร อรุณฤกษ์ถวิลพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
6.พันตำรวจโทเฉลิมชนม์ อุณหเสรีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
7.พันตำรวจโทสุกิจ จ้อยสำเภาพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
8.พันโทสุรพันธ์ โชคปมิตต์กุลพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
9.นางสาวผสมศรี อนุวัตรนิติการพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
10.นายนิธิศ พุทธสุภะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
11.นายเอกชัย พ่วงพรพิทักษ์พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
12.นางสาวมีซา พัชรหฤทัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
13.นางสาวจุฑารัตนน์ โม้วงษ์เจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
14.นางสาวเปมิกา ด้วงศรีพัฒน์เจ้าหน้าที่ธุรการพนักงานราชการ
15.นายสมศักดิ์ ดาทองเจ้าหน้าที่ธุรการพนักงานราชการ
16.นางณัฏฌา กันนราเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
17.นางปราณี ปกรณ์เจริญวงศ์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
18.นางสาวนฤมล วงษ์วุฒิศักดิ์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
19.นางอรพิมพ์ แข่งขันดีเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
20.นายยุทธภูมิ สำเร็จเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
21.ว่าที่ร้อยตรีปัญญาชาญ แสนคำเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ

กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ

ไม่มี

กองคดีภาษีอากร

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.พันตำรวจโทอนุรักษ์ โรจนนิรันดร์กิจพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอำนวยการสูง
2.นางสาวปาณิสรา เกื้อกูลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
3.นายธนูศักดิ์ มังกรศรีเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ

กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ

ไม่มี

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (กนย.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางสาวนฐพร บุญยะกรพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
2.นายราชัน รักษาพลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ

กองบริหารคดีพิเศษ (กบพ.)

ไม่มี

กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค (กปภ.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางหร่อเหนียะ แล๊ะหวังล่ามพนักงานราชการ
2.นายดิลก ชื่นสงวนพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
3.นายนพรัตน์ ปานเทศพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
4.พันตำรวจตรีกล้าหาญ คล่องพยาบาลพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
5.พันตำรวจตรีสิริวิชญ์ ชาญเตชะสิทธิ์กุลพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
6.พันตำรวจโทบรรยวัสถ์ ไตรสุทธิวงษ์พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
7.พันตำรวจโทเสฏฐ์สถิตย์ สุวรรณกูดพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
8.พันตำรวจโทหญิงภัสสร อิศรเมธางกูรพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
9.ร้อยตำรวจเอกประสิทธิ์ ขันซ้ายพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
10.ร้อยตำรวจเอกวศิษฐ์ บุญรักษาพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
11.ร้อยเอกกลวิตร บุนนาคพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
12.เรืออากาศเอกชัยธัช มารังค์พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
13.นางสาวณัฏฐกานต์ ประศาสน์ครุการพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
14.นางสาวมรรษมน พรหมประพันธ์พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
15.นางสาวรมยกร จิตติอาภรณ์พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
16.นางสาวอดิศัย ธรรมวิชัยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
17.นายนิติธร เชื้อสถาปนศิริพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
18.นายวิโรจน์ ทูคำมีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
19.พันตรีเอกมล วิชญเนตินัยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
20.พันตำรวจตรีหญิงปานรดา วงศ์บัณฑิตพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
21.พันตำรวจโทบรรจบ อยู่ยืนยงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
22.พันตำรวจโทสุวรรณ ชินสุวรรณพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
23.พันตำรวจโทอนันต์ ตั้งใจพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
24.ร้อยตำรวจโทหัสชัย พรมงามพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
25.ร้อยตำรวจเอกกรวัชร ใจเที่ยงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
26.ร้อยตำรวจเอกกฤชณัท เลิศล้ำพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
27.ร้อยตำรวจเอกดำรง สินสวาทพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
28.เรืออากาศตรีกิตติคม คงสมโภชน์พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
29.นายณัฐพล สาครนิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
30.นางสาวกมลพิชญ์ แก้วแสงเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลูกจ้างเหมาบริการ
31.นางสาวสุคนธา คงกระพันธ์เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลูกจ้างเหมาบริการ
32.นางกุลวดี ผังดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
33.นางสาวจุฑามาศ บัวทองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
34.นางสาวฐิติมา สีหาคลังเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
35.นางสาวนูรฮูดา วอหะเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
36.นางสาวภัทรวดี ฮวดหงษ์ทองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
37.นายณัฐดนัย สาตราเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
38.นางสาวศศิพิมพ์ เสียงแจ้วเจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
39.นายปาณเดชา ไชยโภชน์เจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
40.นางสาวสุพิชฌาย์ วิไลวงษ์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
41.นายทศพร กฤตยานาถเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
42.นายทศพร ศรีวรกุลเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
43.นายประสิทธิ์ ดิษราเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
44.นายวีรพันธ์ สีเหมือนทองเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
45.ร้อยตำรวจเอกหญิงจุฬาลักษณ์ จันเสนาเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
46.นายจิตเกษม คำสุนทรเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
47.จ่าสิบตำรวจหญิงพิชญ์กานต์ พูลเพิ่มบุญกุศลเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
48.จ่าสิบเอกสัญญา กาละปัตย์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
49.นางสาวธรรพ์ณธร ผิวผ่องเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
50.นายจักรพงษ์ บุญสะอาดเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
51.นายจักรพนธ์ จำปาไทยเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
52.นายชัยเทพ จิระโภคินเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
53.นายทศพร โพธิ์ศรีทองเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
54.นายบุญศรี สุวรรณวงศ์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
55.นายไพบูลย์ แสนทวีสุขเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
56.นายมานะชัย แก้วพงษ์ษาเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
57.นายเรืองฤทธิ์ เลือลาเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
58.นายศักดิ์ชัย ระเวงจิตร์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
59.นายสุขสันต์ คำสุขเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
60.นายอนุชา ไวยรูปเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
61.นายเอกการัณย์ วิชญกุลเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
62.ร้อยตำรวจโทปรัชญา ดวงไกรแฝงเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
63.ร้อยตำรวจเอกหญิงณัฐวดี ผิวจันทร์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
64.ร้อยตำรวจเอกหญิงณัทฐนิษฐ์ เนียมบุญเจือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
65.ร้อยตำรวจเอกหญิงทักษพร โชติจันทร์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
66.ร้อยตำรวจเอกหญิงนันท์ชนก ลีสุธรรมกุลเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
67.ร้อยตำรวจเอกหญิงปภัสรา ปลั่งสมบัติเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
68.นางสาวณิชาภา มาจรูญเจ้าพนักงานธุรการพนักงานราชการ
69.นายโชคดี เชยเล็กเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
70.นายสัมพันธ์ บุญด้วงเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กองปฏิบัติการพิเศษ (กปพศ.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.พันตำรวจตรีธฤตวัน วนาพัทธ์พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
2.นายวราวุธ บุญเกื้อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
3.นายณัฐพงษ์ สุวรรณไพบูลย์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
4.นายศิษฎ์ อินทวงศ์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ

กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ (กพน.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางณัฏฐนีย์ ฤทธิรงค์พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
2.นายเสกสิทธิ์ สวรรยาธิปัติพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
3.ร้อยตำรวจโทหญิงจารุวรรณ ศรีเมืองวัฒนาพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
4.นายพิพัฒน์ เพ็ญภาคผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษอำนวยการสูง
5.นายกิตตินันท์ ทวีศุขเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานราชการ
6.นางสาวนันทพร ธนารักษ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
7.นางสาวพิชาพร สุขอ่วมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
8.นางสาวศุภธาร สุวรรณาคมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
9.นางสาวฐิติมา แย้มรัศมีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
10.นางสาวนันท์นภัส เจริญแพทย์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
11.นายสิทธิชัย มิ่งเมืองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
12.นายพยุงศักดิ์ ศรีชนะเจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
13.นายเรืองศักดิ์ การกระสังเจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
14.นางสาวพิมลพรรณ ชูรัตน์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
15.นายธัชเนตต์ ดวงขวัญเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
16.นายนิทัศน์ แสงวัฒนะเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
17.นายพิสิษฐ์ สุขเกษมสามภพเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
18.พันตำรวจโทไพโรจน์ เล้ารัตนานุรักษ์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
19.นางสาวฆัสรา ศรีเสนเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน
20.นายอิศริน พลเรียบเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.พันตำรวจโททศพร ณ หนองคายพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
2.นางสาวปาณิตา สายคำทอนนิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
3.นายวัชรพงค์ จันทร์สุทัศน์นิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
4.ว่าที่ร้อยตรีชนมพัฒน์ แสงครุฑนักจัดการงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
5.นางสาวกาญจนา พิทักษ์ธรรมเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ

ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว (ศ.สรข.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางสาวปวรรณสิริ มงคลลาภเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
2.นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
3.นายบุญเลิศ มหิทธิรุกข์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
4.ร้อยโทธีรนิติ วิริยะกิตติเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ

สำนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.พันตำรวจตรีวรณัน ศรีล้ำพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ9ชช.
2.พันตำรวจโทชลภัทร ปานสกุณผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ9ชช.
3.พันตำรวจโทชาญชัย ลิขิตคันทะสรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ9ชช.
4.พันตำรวจโทวีรวัชร์ เดชบุญภาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ9ชช.
5.นายสงวนศักดิ์ เขื่อนแก้วเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานราชการ

สำนักงานรองอธิบดีฯ 1 (นายไตรยฤทธิ์ฯ)

ไม่มี

สำนักงานรองอธิบดีฯ 2 (พ.ต.ท.ปกรณ์ฯ)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางสาวโชติรส บัวศรีนิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
2.นายกฤษชัย หลีกเมฆเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
3.นางสาวณัฏฐากร มุสิราชเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
4.ร้อยตำรวจตรีหญิงปิยะพร บุญโสภณเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ

สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางสาวญาณินี เกียรติไพบูลย์พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
2.ร้อยตำรวจเอกชาญณรงค์ ทับสารพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
3.นางสาวกัญวดา นิยมผลนิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
4.นายนคนันท์ ร่วมใจนิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
5.นางสาวนารีรัตน์ สิงห์โตคีรีนักวิชาการพัสดุพนักงานราชการ
6.นายกัมพล นาคโตนักวิชาการพัสดุพนักงานราชการ
7.นายจิณณวัตร พรมพานนักวิชาการพัสดุพนักงานราชการ
8.นายพงศกรณ์ ริอุบลช่างเทคนิคลูกจ้างเหมาบริการ
9.นายไพรัตน์ เพ็งผลช่างเทคนิคลูกจ้างชั่วคราว
10.นางสาวซาร่า มณีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
11.นางสาวทัสมา เพ็งดิษฐ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
12.นางสาวเฟื่อง ทองนาคอารักษ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
13.นางสาวรุจีพัชร ติตตะบุตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
14.นางสาวเรวิกา สินทรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
15.นายปกรณ์ ศรีสวัสดิ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
16.นายปฐมพงศ์ จันทร์มูลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
17.นางสาวภัทรภรณ์ มลทินอาจเจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
18.นางสาวยุวธิดา เชียงขาวเจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
19.นายคุณภัทร ทองหล่อเจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
20.นายธีระศักดิ์ เดินแปงเจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
21.นางสาวอภิปภา พาหุลรัตน์เจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างชั่วคราว
22.นางสาวลฎาภา นาคนพมณีเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
23.นางสุนันท์ ศรีสวัสดิ์เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
24.นายสุรัตน์ แรงกสิวิทย์เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
25.นางมณีรัตน์ อินทุประภาเจ้าพนักงานธุรการพนักงานราชการ
26.นางสาวจิราพร ประดับวงษ์เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำนักงานอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (สนง.อสพ.)

ไม่มี