รายชื่อผู้ไม่ใช้สิทธิ์ลงคะแนน

"คนดี ดีเอสไอ" ประจำปี พ.ศ. 2563


กลุ่มค่าใช้จ่ายคดีพิเศษ (กงพ.)

ไม่มี

กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายนราวุฒิ ประยูรวงศ์นักจัดการงานทั่วไปพนักงานราชการ

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล (กบค.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางสาวณัฐากาญจน์ กันเกียวพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
2.นางอาภาศิริ เมืองดู่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
3.นายธีรวัฒน์ ศิลาวงศ์นักทรัพยากรบุคคลพนักงานราชการ
4.นางสาวนันทพร ธนารักษ์นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
5.นางสาวพิชชาภา จิตรสุภาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
6.นายฐปนัท ไตรสุทธิเกษมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
7.นายฐานพัฒน์ พูลสมบัติเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
8.นายปิยเดช ทองกะไลยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
9.นางสาวธัญญาเรศ ศรีศักดาเจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
10.นางสาวผนิตา หาญพิริยะกุลเจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
11.นางสาวสิริณภัทฒ์ เกตุสุวรรณเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)

ไม่มี

กลุ่มภารกิจอำนวยความยุติธรรม

ไม่มี

กองกฎหมาย (กกม.)

ไม่มี

กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ (กตท.)

ไม่มี

กองคดีการค้ามนุษย์ (กคม.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายภาณุ ปิ่นทองพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
2.นางสาวณัฐมน ดิษฐประชานิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
3.นางสาวอนัญพร สกุลเมฆาเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ

กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน (กคง.)

ไม่มี

กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (กคร.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.พันตรีหญิงปัทมาวดี สาราณียวงษ์พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
2.นายอิฐษเรศ สายแก้วพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
3.นายณัฐดนัย สาตรานักจัดการงานทั่วไปพนักงานราชการ
4.นายปุรเศรษฐ์ กลันตรานนท์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
5.จ่าสิบตำรวจหญิงพิชญ์กานต์ พูลเพิ่มบุญกุศลเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
6.นางสาวโสภี เอี่ยมแฝงกรุงเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ

กองคดีความมั่นคง (กมค.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายภูมิเผ่าพงศ์ เพรียวพานิชนิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
2.นางสาวรุสนา หลีเยาว์เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลูกจ้างเหมาบริการ
3.นายปกัลป์ มากแก้วเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลูกจ้างเหมาบริการ
4.นางสาวณัชชา ยังประเสริฐเจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ

กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค (กคบ.)

ไม่มี

กองคดีทรัพย์สินทางปัญญา (กคป.)

ไม่มี

กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กคส.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายชัยรัตน์ ทองใบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
2.ร้อยตำรวจเอกกฤชณัท เลิศล้ำพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ

กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ (กคท.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.พันตำรวจตรีจตุพร อรุณฤกษ์ถวิลพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
2.พันตำรวจโทเฉลิมชนม์ อุณหเสรีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
3.นายพรทรวง ลี้ภูมิวนิชย์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
4.ว่าที่ร้อยตรีปัญญาชาญ แสนคำเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ

กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ (กคธ.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางสาวกัญชนก นิ่มดำเจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
2.นายกฤติกร กสิกูรพงศ์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ

กองคดีภาษีอากร (กคภ.)

ไม่มี

กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ (กทศ.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.พันตำรวจโทกิตติ มีบุญสล้างพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
2.นายเบญจรงค์ เรืองสิยานันท์พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
3.นายนันทวัฒน์ ทศรฐผู้ช่วยนักวิจัยลูกจ้างเหมาบริการ
4.นายพัทธดนย์ ตันติภัณฑรักษ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
5.นายศุทธิวัต สุรบุตรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
6.นางสาวปัณณธร ค่ำยังช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
7.นายกฤษชัย หลีกเมฆเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
8.ว่าที่ร้อยตรีกอบคุณ สิทธิคุณาภรณ์เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
9.นางสาววิกันดา เขียวแก้วเจ้าพนักงานธุรการพนักงานราชการ
10.นางสาวชัชชญา ศิวะคุปต์เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (กนย.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายนิคม สุวรรณรุ่งเรืองพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอำนวยการสูง
2.นางสาวนฐพร บุญยะกรพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
3.นางสาวนะวรรณ แปลงงามนิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
4.นายศุภวิชญ์ เสงี่ยมงามนักภูมิสารสนเทศลูกจ้างเหมาบริการ
5.นางสาวพรรณภัทร มนพลับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
6.นายณัตพล ใคร่ในธรรมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
7.นางสาววิรากร ชนะพงษ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราว
8.นายวิทยา เอมอมรเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
9.นางสาวศิโรรัตน์ วรินอินทร์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
10.นายวชิระ เกียรติวัฒนเจริญเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ

กองบริหารคดีพิเศษ (กบพ.)

ไม่มี

กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค (กปภ.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.พันตำรวจตรีกล้าหาญ คล่องพยาบาลพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
2.พันตำรวจโทบรรยวัสถ์ ไตรสุทธิวงษ์พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
3.ร้อยตำรวจเอกกรวัชร ใจเที่ยงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
4.ร้อยเอกกลวิตร บุนนาคพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
5.จ่าสิบตำรวจนพปฎล โพโสภาพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
6.นายนิธิศ พุทธสุภะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
7.นายพิเชษฐ์ ธนาอนวัชพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
8.พันตำรวจโทอนันต์ ตั้งใจพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
9.นางสาวปัทมา แฟงมากนิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
10.นายณัฏฐศักดิ์ ฤทธิ์คุปต์นิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
11.นางสาวกมลชนก บำรุงโลกนิติกรลูกจ้างชั่วคราว
12.นางสาวจิรัชยา ภูมิสถานนิติกรลูกจ้างชั่วคราว
13.นางสาวธิดารัตน์ เงินฉายนิติกรลูกจ้างชั่วคราว
14.นางสาวปุณณดา หนุนอนันต์นิติกรลูกจ้างชั่วคราว
15.นางสาวแพรวกมล ศรีสกุลนิติกรลูกจ้างชั่วคราว
16.นางสาววาฐิณี สังขรัตน์นิติกรลูกจ้างชั่วคราว
17.นางสาวศวัสมน ตันธนวิกรัยนิติกรลูกจ้างชั่วคราว
18.นางสาวศิริรัตน์ วงศ์สุบรรณนิติกรลูกจ้างชั่วคราว
19.นางสาวสกุณา เอี่ยมสอาดนิติกรลูกจ้างชั่วคราว
20.นางสาวสิริกมล สุรทิณฑ์นิติกรลูกจ้างชั่วคราว
21.นางสาวสิริพร ภูศรีนิติกรลูกจ้างชั่วคราว
22.นายป้องสกุล อินทกูลนิติกรลูกจ้างชั่วคราว
23.นายศิริศักดิ์ วัฒนะนิติกรลูกจ้างชั่วคราว
24.นายอานนท์ พลอยหวังบุญนิติกรลูกจ้างชั่วคราว
25.นางสาวธิติยา เกตุชาตินักจัดการงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราว
26.นางสาวขวัญฤดี พรหมรัตน์เจ้าหน้าที่สืบสวนลูกจ้างเหมาบริการ
27.นางสาวขัตติยา ยานะวิมุติเจ้าหน้าที่สืบสวนลูกจ้างเหมาบริการ
28.นางสาวจิรา จันทรัตน์เจ้าหน้าที่สืบสวนลูกจ้างเหมาบริการ
29.นางสาวเจะชัยตูน เจะอามะห์เจ้าหน้าที่สืบสวนลูกจ้างเหมาบริการ
30.นางสาวซีตีซอฟู บือราเฮงเจ้าหน้าที่สืบสวนลูกจ้างเหมาบริการ
31.นางสาวเตชินี มุลเมฆเจ้าหน้าที่สืบสวนลูกจ้างเหมาบริการ
32.นางสาวธัญธร มีรุ่งเรืองเจ้าหน้าที่สืบสวนลูกจ้างเหมาบริการ
33.นางสาวปราณี หมีนหวังเจ้าหน้าที่สืบสวนลูกจ้างเหมาบริการ
34.นางสาววิลาวัลย์ เย็นกลมเจ้าหน้าที่สืบสวนลูกจ้างเหมาบริการ
35.นายนิชารีฟ ซาซูเจ้าหน้าที่สืบสวนลูกจ้างเหมาบริการ
36.นายจักรพงศ์ ผ่านจังหารเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
37.นางสาวจุฑาทิพย์ คีรีมาศทองเจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
38.นายพัชรวิชญ์ โกจารย์ศรีเจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
39.นายศุภชัย ลิ้มพิพัฒนโสภณเจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
40.นางจันทกานต์ เมืองช้างเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
41.นายทศพร กฤตยานาถเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
42.นายไพบูลย์ แสนทวีสุขเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
43.นายสิทธิชัย ขจรฤทธิ์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
44.นายสุริยะ โพธิภิรมย์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
45.ร้อยตำรวจเอกหญิงณัฐวดี ผิวจันทร์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
46.ร้อยตำรวจเอกหญิงทักษพร โชติจันทร์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
47.ร้อยตำรวจเอกหญิงนันท์ชนก ลีสุธรรมกุลเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
48.นางสาวจินตนา ทับวิธรเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
49.พันจ่าเอกพรศักดิ์ พุ่มแพรเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กองปฏิบัติการพิเศษ (กปพศ.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายวราวุธ บุญเกื้อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
2.พันตำรวจโทเริงชัย กีเกษมศรีเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ

กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ (กพน.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายจักรภพ กลิ่นหอมพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
2.นายเสกสิทธิ์ สวรรยาธิปัติพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
3.นางสาวธันย์ชนก เล้ารัตนานุรักษ์ผู้ช่วยนักวิจัยลูกจ้างชั่วคราว
4.นางสาวระวีวรรณ เสถียรปรเมษฐ์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม (ศนธ.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางกิ่งแก้ว วงศ์ดาวพนักงานบริการทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
2.นางสาวกาญจนา ถนอมรูปนิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
3.นางสาวนิภารัตน์ ศรีพิโรจน์นิติกรลูกจ้างชั่วคราว
4.นางสาวสิริรัตน์ ผองผายนิติกรลูกจ้างชั่วคราว
5.นางสาวสายทรัพย์ บุญพาสิริสกุลนักจัดการงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราว

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทางอาญา (ศปง.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายกฤตกัลย์ เตลผลพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ

ศูนย์สอบสวนคดีอาญาพิเศษ (ศสอ.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายดิลก ชื่นสงวนพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
2.นายภูวิช ยมหาพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ

ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว (ศ.สรข.)

ไม่มี

สำนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ (สนง.ผชช)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายชาติชาย โทสินธิติผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านปฏิบัติการพิเศษ9ชช.
2.นางสาวทักษพร วรกิจนิติกรลูกจ้างชั่วคราว
3.นางสาวปริมประภาพร จิ๋วแหยมนิติกรลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานรองอธิบดีฯ 1 (พ.ต.ท.สุภัทธ์ฯ)

ไม่มี

สำนักงานรองอธิบดีฯ 2 (พ.ต.อ.อัครพลฯ)

ไม่มี

สำนักงานรองอธิบดีฯ 3 (พ.ต.ต.ยุทธนาฯ)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายธนาวุฒิ ธนายิ่งเจริญเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ

สำนักงานรองอธิบดีฯ 4 (พ.ต.ท.พเยาว์ฯ)

ไม่มี

สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายอุทัย เทพนามพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
2.นายพบธรรม รามแก้วนิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
3.นางสาวสิริลดา ด่วนเดินนักวิชาการพัสดุพนักงานราชการ
4.นายธีรยุทธ ยมาภัยนักวิชาการพัสดุชำนาญการ
5.นางสาวเฟื่อง ทองนาคอารักษ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
6.นางสาวสุวารี น้ำดอกไม้เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
7.นายธนดล รัตน์ศิริวัฒนกุลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
8.นายภพธรรม ยิสารคุณเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
9.นายจอมทัพ สืบแก้วเจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
10.นายอนิรุทธ์ ศริจันทร์เคนเจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
11.นางนนท์นที โตเขียวเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ

สำนักงานอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (สนง.อสพ.)

ไม่มี