รายชื่อผู้ไม่ใช้สิทธิ์ลงคะแนน

"คนดี ดีเอสไอ" ประจำปี พ.ศ. 2561


กลุ่มค่าใช้จ่ายคดีพิเศษ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางสาวกุลธิดา พรไพศาลวงศ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
2.นางสาวรัตติยา โกพลรัตน์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
3.นางสาวสิริพัชระ ธัญกรินธนะรัตนะเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
4.นางสาวสุธิตา แฉ่งผูกวงษ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
5.นางสาวจุฑามาศ ช่างสมบูรณ์เจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายนราวุฒิ ประยูรวงศ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายจิรายุส อินทร์สรวลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
2.นางสาวทิพย์สิรี สุวิมลเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
3.นายนพเก้า ม่วงศิริเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
4.นางสาวจักภัทสรัณย์ ศรีประสงค์เจ้าพนักงานธุรการพนักงานราชการ
5.นางสาวปิยะพร วรรณสุทธิ์เจ้าพนักงานธุรการพนักงานราชการ
6.นางสาวสุดารัตน์ จิตใจตรงเจ้าพนักงานธุรการพนักงานราชการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางสาวยสวดี เมืองรมย์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ

กลุ่มภารกิจอำนวยความยุติธรรม

ไม่มี

กองกฎหมาย

ไม่มี

กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางสาวณัชชา เอี่ยมบุตรลบเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์พนักงานราชการ
2.นางสาวนาถวดี ละมุลเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์พนักงานราชการ
3.นางสาวสุชญา ขจรโชติพงศ์เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์พนักงานราชการ
4.นายอดิเรก คิดธรรมรักษาเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ

กองคดีการค้ามนุษย์

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.พันตำรวจโทปริญญา กฤษณาพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
2.นางสาวกัญญ์ณพัศ กรแก้วพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
3.นายกานต์ ดุลยฤทธิ์พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ

กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางสาวนัทธมน ธิขวัญเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ

กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายอรรควุธ อุทัยผลพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
2.นางสาวนุชวิภา โฉมเฉลาพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
3.นายวรรณนัย แตงจั่น นิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
4.นางสาวณัชนันทน์ ธรรมธรเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
5.นายอุดม ภัทรีชวาลเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
6.พันตำรวจโทอิทธิพล บุญพินิจเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
7.นางสาวลภัสรดา ศิวพรวรดาเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
8.นายคณิต ขันสิงห์เจ้าพนักงานธุรการพนักงานราชการ

กองคดีความมั่นคง

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางสาวชลิตา ผลบุญเจ้าพนักงานธุรการพนักงานราชการ

กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายคุณณัชญ์ ประเสริฐสรชัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
2.นางสาวกิตติกา ศรีสุขเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
3.พันโทชุมโชค จิ๋วเจริญเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ

กองคดีทรัพย์สินทางปัญญา

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายอิทธิพล สโมทานพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
2.นายนันทภพ โสมปานนิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
3.นางสาววรรณญา พันธุศักดิ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ

กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.ว่าที่ร้อยตรีภัทรพล จิ๋วหนองโพธิ์พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
2.นายชัยรัตน์ ทองใบเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ

กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ไม่มี

กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางสาวปริดา รุ่งสว่างเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
2.นายกฤติกร กสิกูรพงศ์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ

กองคดีภาษีอากร

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.พันตำรวจโทอนุรักษ์ โรจนนิรันดร์กิจพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอำนวยการสูง

กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางสาววิกันดา เขียวแก้วเจ้าพนักงานธุรการพนักงานราชการ

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (กนย.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางสาวปภาดา รวิศวงศ์เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานราชการ
2.นางสาวสุทินี จงจิตต์เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานราชการ
3.นางสาวรูปธรรมา สุขเนียมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
4.นายอภินันท์ อุเทนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
5.นางปิยะดา สุขสุพันธ์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ

กองบริหารคดีพิเศษ (กบพ.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางสาวกชกร ลองศิริคงนิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
2.นางสาวธมนวรรณ คัมภีระนิติกรพนักงานราชการ

กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค (กปภ.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.ร้อยตำรวจเอกวศิษฐ์ บุญรักษาพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
2.นางสาวณัฏฐกานต์ ประศาสน์ครุการพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
3.พันตำรวจโทอนันต์ ตั้งใจพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
4.นางสาวกมลพิชญ์ แก้วแสงเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลูกจ้างเหมาบริการ
5.นางสาวทิพย์สุดา กาญจนเพชรเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลูกจ้างเหมาบริการ
6.นางสาววรรณวิภา เอียดสุดรักษ์เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลูกจ้างเหมาบริการ
7.นายชิตษณุ สุวรรณแพทย์เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลูกจ้างเหมาบริการ
8.นายธวัชชัย ช่วยบำรุงเจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
9.นายปาณเดชา ไชยโภชน์เจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
10.นายจิตเกษม คำสุนทรเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
11.นางสาวธรรพ์ณธร ผิวผ่องเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
12.นายพรทรวง ลี้ภูมิวนิชย์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
13.นายมนัส พรหมแก้วเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
14.นายสิทธิชัย ขจรฤทธิ์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
15.นายเอกการัณย์ วิชญกุลเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
16.ร้อยตำรวจเอกหญิงณัทฐนิษฐ์ เนียมบุญเจือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ

กองปฏิบัติการพิเศษ (กปพศ.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางสาวอารียา กำเนิดศิริกุลนิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
2.นางสาวอังคณา ทิพชัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
3.ร้อยโทนราธิป นูวบุตรเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
4.นางสาวกาญจนา สุ่มนุชเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
5.พันตรีณัฐวัฒน์ ธนภัทรบุญเลิศเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
6.พันตำรวจโทเริงชัย กีเกษมศรีเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
7.นายไตรภูมิ ยะประทุมเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ (กพน.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายกฤชภัทร์ คงหฤทัยธรรมนักจัดรายการวิทยุพนักงานราชการ
2.นางสาวพิชาพร สุขอ่วมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
3.นายพยุงศักดิ์ ศรีชนะเจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.พันตำรวจโททศพร ณ หนองคายพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
2.นางสาวกิตติธร ทับกะแดะนิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
3.นายพลาธิป สุอริยพงษ์นิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
4.นายวัชรพงค์ จันทร์สุทัศน์นิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
5.นายอภินัทธ์ ทันสมัยนักประชาสัมพันธ์ลูกจ้างเหมาบริการ
6.ว่าที่ร้อยตรีชนมพัฒน์ แสงครุฑนักจัดการงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ

ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว (ศ.สรข.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางสาวเมธาพร แสงเลิศนิติกรลูกจ้างเหมาบริการ

สำนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายอภิรักษ์ บุญแก้วนิติกรลูกจ้างเหมาบริการ

สำนักงานรองอธิบดีฯ 2 (นายไตรยฤทธิ์ฯ)

ไม่มี

สำนักงานรองอธิบดีฯ 3 (นายมณฑลฯ)

ไม่มี

สำนักงานรองอธิบดีฯ 4 (พ.ต.ท.ปกรณ์ฯ)

ไม่มี

สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางสาวณัฐพร ศรีอาจนิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
2.นางสาวอริสา ตรีวิสูตรนิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
3.นายสถาพร ก้อนนิลช่างเทคนิคลูกจ้างเหมาบริการ
4.นางสาววรวรรณ พรพ่อเพชรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
5.นางสาวอภิชญา บุญสมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
6.นางสาวกชพร แซ่เต๋งเจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
7.นายสัจจวัฒน์ พินขจรเจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
8.นางสาวกันติชา ชัยชนะเจ้าพนักงานธุรการพนักงานราชการ
9.นางสาวจันทิมา มั่นรอดเจ้าพนักงานธุรการพนักงานราชการ
10.นางสาวสุทธิกานต์ หมายสุขเจ้าพนักงานธุรการพนักงานราชการ

สำนักงานอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (สนง.อสพ.)

ไม่มี