รายชื่อผู้ไม่ใช้สิทธิ์ลงคะแนน

"คนดี ดีเอสไอ" ประจำปี พ.ศ. 2561


กลุ่มค่าใช้จ่ายคดีพิเศษ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางสาวกุลธิดา พรไพศาลวงศ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
2.นางสาวสิริพัชระ ธัญกรินธนะรัตนะเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
3.นางสาวจุฑามาศ ช่างสมบูรณ์เจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายนราวุฒิ ประยูรวงศ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางสาวจักภัทสรัณย์ ศรีประสงค์เจ้าพนักงานธุรการพนักงานราชการ
2.นางสาวปริญญาภรณ์ แสนวังเจ้าพนักงานธุรการพนักงานราชการ
3.นางสาวปิยะพร วรรณสุทธิ์เจ้าพนักงานธุรการพนักงานราชการ
4.นางสาววิกันดา เขียวแก้วเจ้าพนักงานธุรการพนักงานราชการ
5.นายคณิต ขันสิงห์เจ้าพนักงานธุรการพนักงานราชการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางสาวยสวดี เมืองรมย์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ

กลุ่มภารกิจอำนวยความยุติธรรม

ไม่มี

กองกฎหมาย

ไม่มี

กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ

ไม่มี

กองคดีการค้ามนุษย์

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางสาวกัญญ์ณพัศ กรแก้วพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
2.นายกานต์ ดุลยฤทธิ์พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ

กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางสาวนัทธมน ธิขวัญเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
2.พันโทชุมโชค จิ๋วเจริญเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ

กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายอรรควุธ อุทัยผลพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
2.นางสาวนุชวิภา โฉมเฉลาพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
3.พันตำรวจโทปริญญา กฤษณาพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
4.นางสาวกิตติกา ศรีสุขเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
5.นางสาวณัชนันทน์ ธรรมธรเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
6.นายอุดม ภัทรีชวาลเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
7.พันตำรวจโทอิทธิพล บุญพินิจเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
8.นางสาวลภัสรดา ศิวพรวรดาเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
9.นายอิทธิพล สโมทานเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ

กองคดีความมั่นคง

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางสาวชลิตา ผลบุญเจ้าพนักงานธุรการพนักงานราชการ

กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค

ไม่มี

กองคดีทรัพย์สินทางปัญญา

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางสาววรรณญา พันธุศักดิ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ

กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.ว่าที่ร้อยตรีภัทรพล จิ๋วหนองโพธิ์พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
2.นายชัยรัตน์ ทองใบเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
3.นายอดิเรก คิดธรรมรักษาเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ

กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ไม่มี

กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ

ไม่มี

กองคดีภาษีอากร

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.พันตำรวจโทอนุรักษ์ โรจนนิรันดร์กิจพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอำนวยการสูง
2.ว่าที่ร้อยตรีรัตนกวี ปริงหาดยายเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ

กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายนายกลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
2.นายCase06 Mgtเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (กนย.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางสาวปภาดา รวิศวงศ์เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานราชการ
2.นางสาวสุทินี จงจิตต์เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานราชการ
3.นายอภินันท์ อุเทนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ

กองบริหารคดีพิเศษ (กบพ.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางสาวธมนวรรณ คัมภีระนิติกรพนักงานราชการ

กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค (กปภ.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.ร้อยตำรวจเอกวศิษฐ์ บุญรักษาพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
2.นางสาวณัฏฐกานต์ ประศาสน์ครุการพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
3.พันตำรวจโททศพร ณ หนองคายพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
4.พันตำรวจโทอนันต์ ตั้งใจพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
5.นางสาวสุธาทิพย์ เตียยะกุลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
6.นายปาณเดชา ไชยโภชน์เจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
7.ร้อยตำรวจเอกหญิงณัทฐนิษฐ์ เนียมบุญเจือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
8.นายจิตเกษม คำสุนทรเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
9.นางสาวธรรพ์ณธร ผิวผ่องเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
10.นายพรทรวง ลี้ภูมิวนิชย์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
11.นายมนัส พรหมแก้วเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
12.นายสิทธิชัย ขจรฤทธิ์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
13.นายเอกการัณย์ วิชญกุลเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ

กองปฏิบัติการพิเศษ (กปพศ.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางสาวอารียา กำเนิดศิริกุลนิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
2.นางสาวอังคณา ทิพชัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
3.นายเกริกก้อง เกริกชัยวันเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
4.นางสาวกาญจนา สุ่มนุชเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
5.พันตรีณัฐวัฒน์ ธนภัทรบุญเลิศเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
6.พันตำรวจโทเริงชัย กีเกษมศรีเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
7.นายไตรภูมิ ยะประทุมเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ (กพน.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายกฤต ธรรมศิริพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
2.นายกฤชภัทร์ คงหฤทัยธรรมนักจัดรายการวิทยุพนักงานราชการ
3.นางสาวพิชาพร สุขอ่วมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายพลาธิป สุอริยพงษ์นิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
2.นายวัชรพงค์ จันทร์สุทัศน์นิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
3.ว่าที่ร้อยตรีชนมพัฒน์ แสงครุฑนักจัดการงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ

ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว (ศ.สรข.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายกฤติกร กสิกูรพงศ์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ

สำนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ

ไม่มี

สำนักงานรองอธิบดีฯ 1 (พ.ต.ท.กรวัชร์ฯ)

ไม่มี

สำนักงานรองอธิบดีฯ 2 (นายไตรยฤทธิ์ฯ)

ไม่มี

สำนักงานรองอธิบดีฯ 3 (นายมณฑลฯ)

ไม่มี

สำนักงานรองอธิบดีฯ 4 (พ.ต.ท.ปกรณ์ฯ)

ไม่มี

สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางสาวอริสา ตรีสูตรนิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
2.นางสาวกันติชา ชัยชนะเจ้าพนักงานธุรการพนักงานราชการ
3.นางสาวจันทิมา มั่นรอดเจ้าพนักงานธุรการพนักงานราชการ
4.นางสาวสุทธิกานต์ หมายสุขเจ้าพนักงานธุรการพนักงานราชการ

สำนักงานอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (สนง.อสพ.)

ไม่มี