ภาพรวมการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือก

"คนดี ดีเอสไอ" ประจำปี พ.ศ. 2563


ตารางสรุปการใช้สิทธิการลงคะแนนเลือกบุคลากร เพื่อรับรางวัลบุคคลต้นแบบ "คนดี ดีเอสไอ"

กลุ่มค่าใช้จ่ายคดีพิเศษ (กงพ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ1515 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ77 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ77 (100.00%)0 (0.00%)
รวม2929 (100.00%)0 (0.00%)

กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ10 (0.00%)1 (100.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ11 (100.00%)0 (0.00%)
รวม54 (80.00%)1 (20.00%)

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล (กบค.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ2621 (80.77%)5 (19.23%)
พนักงานราชการ1110 (90.91%)1 (9.09%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ116 (54.55%)5 (45.45%)
รวม4837 (77.08%)11 (22.92%)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ77 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ22 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ000
รวม99 (100.00%)0 (0.00%)

กลุ่มภารกิจอำนวยความยุติธรรม

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ000
พนักงานราชการ000
พนักงานจ้างเหมาบริการ44 (100.00%)0 (0.00%)
รวม44 (100.00%)0 (0.00%)

กองกฎหมาย (กกม.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ1212 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ77 (100.00%)0 (0.00%)
รวม2020 (100.00%)0 (0.00%)

กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ (กตท.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ4747 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ88 (100.00%)0 (0.00%)
รวม5858 (100.00%)0 (0.00%)

กองคดีการค้ามนุษย์ (กคม.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ3533 (94.29%)2 (5.71%)
พนักงานราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ87 (87.50%)1 (12.50%)
รวม4643 (93.48%)3 (6.52%)

กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน (กคง.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ3737 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ66 (100.00%)0 (0.00%)
รวม4646 (100.00%)0 (0.00%)

กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (กคร.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ3733 (89.19%)4 (10.81%)
พนักงานราชการ32 (66.67%)1 (33.33%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ54 (80.00%)1 (20.00%)
รวม4539 (86.67%)6 (13.33%)

กองคดีความมั่นคง (กมค.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ5555 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ22 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ76 (85.71%)1 (14.29%)
รวม6463 (98.44%)1 (1.56%)

กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค (กคบ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ2626 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ44 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ44 (100.00%)0 (0.00%)
รวม3434 (100.00%)0 (0.00%)

กองคดีทรัพย์สินทางปัญญา (กคป.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ4141 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ44 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ33 (100.00%)0 (0.00%)
รวม4848 (100.00%)0 (0.00%)

กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กคส.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ4141 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ44 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ66 (100.00%)0 (0.00%)
รวม5151 (100.00%)0 (0.00%)

กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ (กคท.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ3532 (91.43%)3 (8.57%)
พนักงานราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ22 (100.00%)0 (0.00%)
รวม4037 (92.50%)3 (7.50%)

กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ (กคธ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ3534 (97.14%)1 (2.86%)
พนักงานราชการ44 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ1211 (91.67%)1 (8.33%)
รวม5149 (96.08%)2 (3.92%)

กองคดีภาษีอากร (กคภ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ3434 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ55 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ11 (100.00%)0 (0.00%)
รวม4040 (100.00%)0 (0.00%)

กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ (กทศ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ5448 (88.89%)6 (11.11%)
พนักงานราชการ2017 (85.00%)3 (15.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ1615 (93.75%)1 (6.25%)
รวม9080 (88.89%)10 (11.11%)

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (กนย.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ2419 (79.17%)5 (20.83%)
พนักงานราชการ66 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ83 (37.50%)5 (62.50%)
รวม3828 (73.68%)10 (26.32%)

กองบริหารคดีพิเศษ (กบพ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ3535 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ1010 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ1010 (100.00%)0 (0.00%)
รวม5555 (100.00%)0 (0.00%)

กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค (กปภ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ137113 (82.48%)24 (17.52%)
พนักงานราชการ1717 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ3831 (81.58%)7 (18.42%)
รวม192161 (83.85%)31 (16.15%)

กองปฏิบัติการพิเศษ (กปพศ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ6866 (97.06%)2 (2.94%)
พนักงานราชการ55 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ1010 (100.00%)0 (0.00%)
รวม8381 (97.59%)2 (2.41%)

กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ (กพน.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ2221 (95.45%)1 (4.55%)
พนักงานราชการ77 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ98 (88.89%)1 (11.11%)
รวม3836 (94.74%)2 (5.26%)

กองสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ (สสพ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ99 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ22 (100.00%)0 (0.00%)
รวม1212 (100.00%)0 (0.00%)

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทางอาญา (ศปง.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ2322 (95.65%)1 (4.35%)
พนักงานราชการ000
พนักงานจ้างเหมาบริการ22 (100.00%)0 (0.00%)
รวม2524 (96.00%)1 (4.00%)

ศูนย์สอบสวนคดีอาญาพิเศษ (ศสอ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ87 (87.50%)1 (12.50%)
พนักงานราชการ000
พนักงานจ้างเหมาบริการ2520 (80.00%)5 (20.00%)
รวม3327 (81.82%)6 (18.18%)

ศูนย์สืบสวนสอบสวนทางการเงินเพื่อยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด (ศส.ยส.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ000
พนักงานจ้างเหมาบริการ000
รวม33 (100.00%)0 (0.00%)

ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว (ศ.สรข.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ3636 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ22 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ22 (100.00%)0 (0.00%)
รวม4040 (100.00%)0 (0.00%)

สำนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ (สนง.ผชช)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ2019 (95.00%)1 (5.00%)
พนักงานราชการ22 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ33 (100.00%)0 (0.00%)
รวม2524 (96.00%)1 (4.00%)

สำนักงานรองอธิบดีฯ 1 (พ.ต.ท.สมบูรณ์ฯ)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ99 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ11 (100.00%)0 (0.00%)
รวม1111 (100.00%)0 (0.00%)

สำนักงานรองอธิบดีฯ 2 (พ.ต.ท.ปกรณ์ฯ)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ43 (75.00%)1 (25.00%)
พนักงานราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ21 (50.00%)1 (50.00%)
รวม75 (71.43%)2 (28.57%)

สำนักงานรองอธิบดีฯ 3 (พ.ต.ท.สุภัทธ์ฯ)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ000
พนักงานจ้างเหมาบริการ22 (100.00%)0 (0.00%)
รวม55 (100.00%)0 (0.00%)

สำนักงานรองอธิบดีฯ 4 (พ.ต.อ.อัครพลฯ)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ99 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ22 (100.00%)0 (0.00%)
รวม1212 (100.00%)0 (0.00%)

สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ2218 (81.82%)4 (18.18%)
พนักงานราชการ1817 (94.44%)1 (5.56%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ4539 (86.67%)6 (13.33%)
รวม8574 (87.06%)11 (12.94%)

สำนักงานอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (สนง.อสพ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ88 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ33 (100.00%)0 (0.00%)
รวม1212 (100.00%)0 (0.00%)