ภาพรวมการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือก

"คนดี ดีเอสไอ" ประจำปี พ.ศ. 2563


ตารางสรุปการใช้สิทธิการลงคะแนนเลือกบุคลากร เพื่อรับรางวัลบุคคลต้นแบบ "คนดี ดีเอสไอ"

กลุ่มค่าใช้จ่ายคดีพิเศษ (กงพ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ1414 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ77 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ66 (100.00%)0 (0.00%)
รวม2727 (100.00%)0 (0.00%)

กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ10 (0.00%)1 (100.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ11 (100.00%)0 (0.00%)
รวม54 (80.00%)1 (20.00%)

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล (กบค.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ2521 (84.00%)4 (16.00%)
พนักงานราชการ1110 (90.91%)1 (9.09%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ115 (45.45%)6 (54.55%)
รวม4736 (76.60%)11 (23.40%)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ77 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ22 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ000
รวม99 (100.00%)0 (0.00%)

กลุ่มภารกิจอำนวยความยุติธรรม

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ000
พนักงานราชการ000
พนักงานจ้างเหมาบริการ44 (100.00%)0 (0.00%)
รวม44 (100.00%)0 (0.00%)

กองกฎหมาย (กกม.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ1212 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ66 (100.00%)0 (0.00%)
รวม1919 (100.00%)0 (0.00%)

กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ (กตท.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ4141 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ22 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ77 (100.00%)0 (0.00%)
รวม5050 (100.00%)0 (0.00%)

กองคดีการค้ามนุษย์ (กคม.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ3432 (94.12%)2 (5.88%)
พนักงานราชการ44 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ87 (87.50%)1 (12.50%)
รวม4643 (93.48%)3 (6.52%)

กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน (กคง.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ4040 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ55 (100.00%)0 (0.00%)
รวม4848 (100.00%)0 (0.00%)

กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (กคร.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ4137 (90.24%)4 (9.76%)
พนักงานราชการ43 (75.00%)1 (25.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ54 (80.00%)1 (20.00%)
รวม5044 (88.00%)6 (12.00%)

กองคดีความมั่นคง (กมค.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ5555 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ22 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ73 (42.86%)4 (57.14%)
รวม6460 (93.75%)4 (6.25%)

กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค (กคบ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ2424 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ44 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ44 (100.00%)0 (0.00%)
รวม3232 (100.00%)0 (0.00%)

กองคดีทรัพย์สินทางปัญญา (กคป.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ3434 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ22 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ33 (100.00%)0 (0.00%)
รวม3939 (100.00%)0 (0.00%)

กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กคส.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ4644 (95.65%)2 (4.35%)
พนักงานราชการ44 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ66 (100.00%)0 (0.00%)
รวม5654 (96.43%)2 (3.57%)

กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ (กคท.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ3733 (89.19%)4 (10.81%)
พนักงานราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ22 (100.00%)0 (0.00%)
รวม4238 (90.48%)4 (9.52%)

กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ (กคธ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ2827 (96.43%)1 (3.57%)
พนักงานราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ1110 (90.91%)1 (9.09%)
รวม4240 (95.24%)2 (4.76%)

กองคดีภาษีอากร (กคภ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ3838 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ55 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ11 (100.00%)0 (0.00%)
รวม4444 (100.00%)0 (0.00%)

กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ (กทศ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ5650 (89.29%)6 (10.71%)
พนักงานราชการ1917 (89.47%)2 (10.53%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ1715 (88.24%)2 (11.76%)
รวม9282 (89.13%)10 (10.87%)

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (กนย.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ2116 (76.19%)5 (23.81%)
พนักงานราชการ66 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ83 (37.50%)5 (62.50%)
รวม3525 (71.43%)10 (28.57%)

กองบริหารคดีพิเศษ (กบพ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ3333 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ99 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ1010 (100.00%)0 (0.00%)
รวม5252 (100.00%)0 (0.00%)

กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค (กปภ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ129111 (86.05%)18 (13.95%)
พนักงานราชการ1717 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ6433 (51.56%)31 (48.44%)
รวม210161 (76.67%)49 (23.33%)

กองปฏิบัติการพิเศษ (กปพศ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ6866 (97.06%)2 (2.94%)
พนักงานราชการ55 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ1010 (100.00%)0 (0.00%)
รวม8381 (97.59%)2 (2.41%)

กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ (กพน.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ3128 (90.32%)3 (9.68%)
พนักงานราชการ88 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ109 (90.00%)1 (10.00%)
รวม4945 (91.84%)4 (8.16%)

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม (ศนธ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ000
พนักงานจ้างเหมาบริการ1712 (70.59%)5 (29.41%)
รวม2015 (75.00%)5 (25.00%)

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทางอาญา (ศปง.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ2019 (95.00%)1 (5.00%)
พนักงานราชการ000
พนักงานจ้างเหมาบริการ33 (100.00%)0 (0.00%)
รวม2322 (95.65%)1 (4.35%)

ศูนย์สอบสวนคดีอาญาพิเศษ (ศสอ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ119 (81.82%)2 (18.18%)
พนักงานราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ44 (100.00%)0 (0.00%)
รวม1614 (87.50%)2 (12.50%)

ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว (ศ.สรข.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ3333 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ22 (100.00%)0 (0.00%)
รวม3636 (100.00%)0 (0.00%)

สำนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ (สนง.ผชช)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ1918 (94.74%)1 (5.26%)
พนักงานราชการ22 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ86 (75.00%)2 (25.00%)
รวม2926 (89.66%)3 (10.34%)

สำนักงานรองอธิบดีฯ 1 (พ.ต.ท.สุภัทธ์ฯ)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ22 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ000
พนักงานจ้างเหมาบริการ22 (100.00%)0 (0.00%)
รวม44 (100.00%)0 (0.00%)

สำนักงานรองอธิบดีฯ 2 (พ.ต.อ.อัครพลฯ)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ66 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ22 (100.00%)0 (0.00%)
รวม99 (100.00%)0 (0.00%)

สำนักงานรองอธิบดีฯ 3 (พ.ต.ต.ยุทธนาฯ)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ87 (87.50%)1 (12.50%)
พนักงานราชการ22 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ11 (100.00%)0 (0.00%)
รวม1110 (90.91%)1 (9.09%)

สำนักงานรองอธิบดีฯ 4 (พ.ต.ท.พเยาว์ฯ)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ44 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ22 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ000
รวม66 (100.00%)0 (0.00%)

สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ2118 (85.71%)3 (14.29%)
พนักงานราชการ1817 (94.44%)1 (5.56%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ4639 (84.78%)7 (15.22%)
รวม8574 (87.06%)11 (12.94%)

สำนักงานอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (สนง.อสพ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ77 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ33 (100.00%)0 (0.00%)
รวม1111 (100.00%)0 (0.00%)