ภาพรวมการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือก

"คนดี ดีเอสไอ" ประจำปี พ.ศ. 2561


ภาพรวมการใช้สิทธิทั้งหมด


ตารางสรุปการใช้สิทธิการลงคะแนนเลือกบุคลากร เพื่อรับรางวัลบุคคลต้นแบบ "คนดี ดีเอสไอ"

กลุ่มค่าใช้จ่ายคดีพิเศษ

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ1414 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ99 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ72 (28.57%)5 (71.43%)
รวม3025 (83.33%)5 (16.67%)

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ66 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ10 (0.00%)1 (100.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ11 (100.00%)0 (0.00%)
รวม87 (87.50%)1 (12.50%)

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ2422 (91.67%)2 (8.33%)
พนักงานราชการ1310 (76.92%)3 (23.08%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ98 (88.89%)1 (11.11%)
รวม4640 (86.96%)6 (13.04%)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ66 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ21 (50.00%)1 (50.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ000
รวม87 (87.50%)1 (12.50%)

กลุ่มภารกิจอำนวยความยุติธรรม

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ000
พนักงานราชการ000
พนักงานจ้างเหมาบริการ44 (100.00%)0 (0.00%)
รวม44 (100.00%)0 (0.00%)

กองกฎหมาย

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ1414 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ66 (100.00%)0 (0.00%)
รวม2121 (100.00%)0 (0.00%)

กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ3938 (97.44%)1 (2.56%)
พนักงานราชการ63 (50.00%)3 (50.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ66 (100.00%)0 (0.00%)
รวม5147 (92.16%)4 (7.84%)

กองคดีการค้ามนุษย์

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ3532 (91.43%)3 (8.57%)
พนักงานราชการ22 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ55 (100.00%)0 (0.00%)
รวม4239 (92.86%)3 (7.14%)

กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ4444 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ32 (66.67%)1 (33.33%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ55 (100.00%)0 (0.00%)
รวม5251 (98.08%)1 (1.92%)

กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ3630 (83.33%)6 (16.67%)
พนักงานราชการ21 (50.00%)1 (50.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ54 (80.00%)1 (20.00%)
รวม4335 (81.40%)8 (18.60%)

กองคดีความมั่นคง

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ6161 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ32 (66.67%)1 (33.33%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ88 (100.00%)0 (0.00%)
รวม7271 (98.61%)1 (1.39%)

กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ3130 (96.77%)1 (3.23%)
พนักงานราชการ43 (75.00%)1 (25.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ76 (85.71%)1 (14.29%)
รวม4239 (92.86%)3 (7.14%)

กองคดีทรัพย์สินทางปัญญา

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ4039 (97.50%)1 (2.50%)
พนักงานราชการ43 (75.00%)1 (25.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ43 (75.00%)1 (25.00%)
รวม4845 (93.75%)3 (6.25%)

กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ5048 (96.00%)2 (4.00%)
พนักงานราชการ44 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ1313 (100.00%)0 (0.00%)
รวม6765 (97.01%)2 (2.99%)

กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ3636 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ44 (100.00%)0 (0.00%)
รวม4343 (100.00%)0 (0.00%)

กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ4847 (97.92%)1 (2.08%)
พนักงานราชการ55 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ76 (85.71%)1 (14.29%)
รวม6058 (96.67%)2 (3.33%)

กองคดีภาษีอากร

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ3837 (97.37%)1 (2.63%)
พนักงานราชการ66 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ22 (100.00%)0 (0.00%)
รวม4645 (97.83%)1 (2.17%)

กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ5959 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ1918 (94.74%)1 (5.26%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ1616 (100.00%)0 (0.00%)
รวม9493 (98.94%)1 (1.06%)

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (กนย.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ2019 (95.00%)1 (5.00%)
พนักงานราชการ53 (60.00%)2 (40.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ86 (75.00%)2 (25.00%)
รวม3328 (84.85%)5 (15.15%)

กองบริหารคดีพิเศษ (กบพ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ3535 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ1413 (92.86%)1 (7.14%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ109 (90.00%)1 (10.00%)
รวม5957 (96.61%)2 (3.39%)

กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค (กปภ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ137127 (92.70%)10 (7.30%)
พนักงานราชการ1818 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ3731 (83.78%)6 (16.22%)
รวม192176 (91.67%)16 (8.33%)

กองปฏิบัติการพิเศษ (กปพศ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ6156 (91.80%)5 (8.20%)
พนักงานราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ108 (80.00%)2 (20.00%)
รวม7467 (90.54%)7 (9.46%)

กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ (กพน.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ3535 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ98 (88.89%)1 (11.11%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ86 (75.00%)2 (25.00%)
รวม5249 (94.23%)3 (5.77%)

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ87 (87.50%)1 (12.50%)
พนักงานราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ2924 (82.76%)5 (17.24%)
รวม3832 (84.21%)6 (15.79%)

ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว (ศ.สรข.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ3939 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ21 (50.00%)1 (50.00%)
รวม4443 (97.73%)1 (2.27%)

สำนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ2020 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ32 (66.67%)1 (33.33%)
รวม2625 (96.15%)1 (3.85%)

สำนักงานรองอธิบดีฯ 2 (นายไตรยฤทธิ์ฯ)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ44 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ22 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ000
รวม66 (100.00%)0 (0.00%)

สำนักงานรองอธิบดีฯ 3 (นายมณฑลฯ)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ000
พนักงานจ้างเหมาบริการ11 (100.00%)0 (0.00%)
รวม22 (100.00%)0 (0.00%)

สำนักงานรองอธิบดีฯ 4 (พ.ต.ท.ปกรณ์ฯ)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ44 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ22 (100.00%)0 (0.00%)
รวม77 (100.00%)0 (0.00%)

สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ2121 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ1815 (83.33%)3 (16.67%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ4235 (83.33%)7 (16.67%)
รวม8171 (87.65%)10 (12.35%)

สำนักงานอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (สนง.อสพ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ11 (100.00%)0 (0.00%)
รวม77 (100.00%)0 (0.00%)