ภาพรวมการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือก

"คนดี ดีเอสไอ" ประจำปี พ.ศ. 2561


ภาพรวมการใช้สิทธิทั้งหมด


ตารางสรุปการใช้สิทธิการลงคะแนนเลือกบุคลากร เพื่อรับรางวัลบุคคลต้นแบบ "คนดี ดีเอสไอ"

กลุ่มค่าใช้จ่ายคดีพิเศษ

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ1515 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ1010 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ63 (50.00%)3 (50.00%)
รวม3128 (90.32%)3 (9.68%)

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ88 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ10 (0.00%)1 (100.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ11 (100.00%)0 (0.00%)
รวม109 (90.00%)1 (10.00%)

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ2828 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ1510 (66.67%)5 (33.33%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ88 (100.00%)0 (0.00%)
รวม5146 (90.20%)5 (9.80%)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ77 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ21 (50.00%)1 (50.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ000
รวม98 (88.89%)1 (11.11%)

กลุ่มภารกิจอำนวยความยุติธรรม

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ000
พนักงานราชการ000
พนักงานจ้างเหมาบริการ44 (100.00%)0 (0.00%)
รวม44 (100.00%)0 (0.00%)

กองกฎหมาย

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ1616 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ66 (100.00%)0 (0.00%)
รวม2323 (100.00%)0 (0.00%)

กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ4343 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ55 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ66 (100.00%)0 (0.00%)
รวม5454 (100.00%)0 (0.00%)

กองคดีการค้ามนุษย์

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ4038 (95.00%)2 (5.00%)
พนักงานราชการ22 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ55 (100.00%)0 (0.00%)
รวม4745 (95.74%)2 (4.26%)

กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ4847 (97.92%)1 (2.08%)
พนักงานราชการ32 (66.67%)1 (33.33%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ44 (100.00%)0 (0.00%)
รวม5553 (96.36%)2 (3.64%)

กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ3931 (79.49%)8 (20.51%)
พนักงานราชการ21 (50.00%)1 (50.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ55 (100.00%)0 (0.00%)
รวม4637 (80.43%)9 (19.57%)

กองคดีความมั่นคง

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ6565 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ32 (66.67%)1 (33.33%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ88 (100.00%)0 (0.00%)
รวม7675 (98.68%)1 (1.32%)

กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ3232 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ66 (100.00%)0 (0.00%)
รวม4141 (100.00%)0 (0.00%)

กองคดีทรัพย์สินทางปัญญา

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ4040 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ43 (75.00%)1 (25.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ33 (100.00%)0 (0.00%)
รวม4746 (97.87%)1 (2.13%)

กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ5148 (94.12%)3 (5.88%)
พนักงานราชการ55 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ1313 (100.00%)0 (0.00%)
รวม6966 (95.65%)3 (4.35%)

กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ3636 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ44 (100.00%)0 (0.00%)
รวม4343 (100.00%)0 (0.00%)

กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ3939 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ44 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ66 (100.00%)0 (0.00%)
รวม4949 (100.00%)0 (0.00%)

กองคดีภาษีอากร

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ4139 (95.12%)2 (4.88%)
พนักงานราชการ66 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ22 (100.00%)0 (0.00%)
รวม4947 (95.92%)2 (4.08%)

กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ5856 (96.55%)2 (3.45%)
พนักงานราชการ2121 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ1616 (100.00%)0 (0.00%)
รวม9593 (97.89%)2 (2.11%)

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (กนย.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ2222 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ64 (66.67%)2 (33.33%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ76 (85.71%)1 (14.29%)
รวม3532 (91.43%)3 (8.57%)

กองบริหารคดีพิเศษ (กบพ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ3838 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ1413 (92.86%)1 (7.14%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ1010 (100.00%)0 (0.00%)
รวม6261 (98.39%)1 (1.61%)

กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค (กปภ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ117106 (90.60%)11 (9.40%)
พนักงานราชการ1616 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ3735 (94.59%)2 (5.41%)
รวม170157 (92.35%)13 (7.65%)

กองปฏิบัติการพิเศษ (กปพศ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ5854 (93.10%)4 (6.90%)
พนักงานราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ129 (75.00%)3 (25.00%)
รวม7366 (90.41%)7 (9.59%)

กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ (กพน.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ3534 (97.14%)1 (2.86%)
พนักงานราชการ98 (88.89%)1 (11.11%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ87 (87.50%)1 (12.50%)
รวม5249 (94.23%)3 (5.77%)

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ1010 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ3027 (90.00%)3 (10.00%)
รวม4138 (92.68%)3 (7.32%)

ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว (ศ.สรข.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ4645 (97.83%)1 (2.17%)
พนักงานราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ11 (100.00%)0 (0.00%)
รวม5049 (98.00%)1 (2.00%)

สำนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ1212 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ33 (100.00%)0 (0.00%)
รวม1616 (100.00%)0 (0.00%)

สำนักงานรองอธิบดีฯ 1 (พ.ต.ท.กรวัชร์ฯ)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ77 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ11 (100.00%)0 (0.00%)
รวม99 (100.00%)0 (0.00%)

สำนักงานรองอธิบดีฯ 2 (นายไตรยฤทธิ์ฯ)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ88 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ22 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ000
รวม1010 (100.00%)0 (0.00%)

สำนักงานรองอธิบดีฯ 3 (นายมณฑลฯ)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ66 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ000
พนักงานจ้างเหมาบริการ11 (100.00%)0 (0.00%)
รวม77 (100.00%)0 (0.00%)

สำนักงานรองอธิบดีฯ 4 (พ.ต.ท.ปกรณ์ฯ)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ44 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ22 (100.00%)0 (0.00%)
รวม77 (100.00%)0 (0.00%)

สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ2424 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ2017 (85.00%)3 (15.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ3736 (97.30%)1 (2.70%)
รวม8177 (95.06%)4 (4.94%)

สำนักงานอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (สนง.อสพ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ44 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ22 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ22 (100.00%)0 (0.00%)
รวม88 (100.00%)0 (0.00%)