ภาพรวมการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือก

"คนดี ดีเอสไอ" ประจำปี พ.ศ. 2562


ภาพรวมการใช้สิทธิทั้งหมด


ตารางสรุปการใช้สิทธิการลงคะแนนเลือกบุคลากร เพื่อรับรางวัลบุคคลต้นแบบ "คนดี ดีเอสไอ"

กลุ่มค่าใช้จ่ายคดีพิเศษ

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ1513 (86.67%)2 (13.33%)
พนักงานราชการ99 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ77 (100.00%)0 (0.00%)
รวม3129 (93.55%)2 (6.45%)

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ62 (33.33%)4 (66.67%)
พนักงานราชการ10 (0.00%)1 (100.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ11 (100.00%)0 (0.00%)
รวม83 (37.50%)5 (62.50%)

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ2323 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ1414 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ99 (100.00%)0 (0.00%)
รวม4646 (100.00%)0 (0.00%)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ66 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ22 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ000
รวม88 (100.00%)0 (0.00%)

กลุ่มภารกิจอำนวยความยุติธรรม

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ000
พนักงานราชการ000
พนักงานจ้างเหมาบริการ43 (75.00%)1 (25.00%)
รวม43 (75.00%)1 (25.00%)

กองกฎหมาย

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ1414 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ66 (100.00%)0 (0.00%)
รวม2121 (100.00%)0 (0.00%)

กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ4040 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ55 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ66 (100.00%)0 (0.00%)
รวม5151 (100.00%)0 (0.00%)

กองคดีการค้ามนุษย์

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ3636 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ22 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ55 (100.00%)0 (0.00%)
รวม4343 (100.00%)0 (0.00%)

กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ4444 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ55 (100.00%)0 (0.00%)
รวม5252 (100.00%)0 (0.00%)

กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ3535 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ22 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ55 (100.00%)0 (0.00%)
รวม4242 (100.00%)0 (0.00%)

กองคดีความมั่นคง

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ6161 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ88 (100.00%)0 (0.00%)
รวม7272 (100.00%)0 (0.00%)

กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ3131 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ44 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ66 (100.00%)0 (0.00%)
รวม4141 (100.00%)0 (0.00%)

กองคดีทรัพย์สินทางปัญญา

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ4039 (97.50%)1 (2.50%)
พนักงานราชการ44 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ43 (75.00%)1 (25.00%)
รวม4846 (95.83%)2 (4.17%)

กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ4747 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ44 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ1413 (92.86%)1 (7.14%)
รวม6564 (98.46%)1 (1.54%)

กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ3619 (52.78%)17 (47.22%)
พนักงานราชการ31 (33.33%)2 (66.67%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ42 (50.00%)2 (50.00%)
รวม4322 (51.16%)21 (48.84%)

กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ5151 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ55 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ77 (100.00%)0 (0.00%)
รวม6363 (100.00%)0 (0.00%)

กองคดีภาษีอากร

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ3836 (94.74%)2 (5.26%)
พนักงานราชการ66 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ32 (66.67%)1 (33.33%)
รวม4744 (93.62%)3 (6.38%)

กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ5959 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ2121 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ1616 (100.00%)0 (0.00%)
รวม9696 (100.00%)0 (0.00%)

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (กนย.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ2019 (95.00%)1 (5.00%)
พนักงานราชการ66 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ87 (87.50%)1 (12.50%)
รวม3432 (94.12%)2 (5.88%)

กองบริหารคดีพิเศษ (กบพ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ3535 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ1414 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ99 (100.00%)0 (0.00%)
รวม5858 (100.00%)0 (0.00%)

กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค (กปภ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ13275 (56.82%)57 (43.18%)
พนักงานราชการ1713 (76.47%)4 (23.53%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ3829 (76.32%)9 (23.68%)
รวม187117 (62.57%)70 (37.43%)

กองปฏิบัติการพิเศษ (กปพศ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ6158 (95.08%)3 (4.92%)
พนักงานราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ1110 (90.91%)1 (9.09%)
รวม7571 (94.67%)4 (5.33%)

กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ (กพน.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ3524 (68.57%)11 (31.43%)
พนักงานราชการ95 (55.56%)4 (44.44%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ83 (37.50%)5 (62.50%)
รวม5232 (61.54%)20 (38.46%)

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ86 (75.00%)2 (25.00%)
พนักงานราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ2320 (86.96%)3 (13.04%)
รวม3227 (84.38%)5 (15.63%)

ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว (ศ.สรข.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ4036 (90.00%)4 (10.00%)
พนักงานราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ22 (100.00%)0 (0.00%)
รวม4541 (91.11%)4 (8.89%)

สำนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ2016 (80.00%)4 (20.00%)
พนักงานราชการ32 (66.67%)1 (33.33%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ33 (100.00%)0 (0.00%)
รวม2621 (80.77%)5 (19.23%)

สำนักงานรองอธิบดีฯ 1 (นายไตรยฤทธิ์ฯ)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ66 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ22 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ000
รวม88 (100.00%)0 (0.00%)

สำนักงานรองอธิบดีฯ 2 (พ.ต.ท.ปกรณ์ฯ)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ43 (75.00%)1 (25.00%)
พนักงานราชการ10 (0.00%)1 (100.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ20 (0.00%)2 (100.00%)
รวม73 (42.86%)4 (57.14%)

สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ2115 (71.43%)6 (28.57%)
พนักงานราชการ1814 (77.78%)4 (22.22%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ4630 (65.22%)16 (34.78%)
รวม8559 (69.41%)26 (30.59%)

สำนักงานอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (สนง.อสพ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ11 (100.00%)0 (0.00%)
รวม77 (100.00%)0 (0.00%)