ภาพรวมการใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือก

"คนดี ดีเอสไอ" ประจำปี พ.ศ. 2563


ตารางสรุปการใช้สิทธิการลงคะแนนเลือกบุคลากร เพื่อรับรางวัลบุคคลต้นแบบ "คนดี ดีเอสไอ"

กลุ่มค่าใช้จ่ายคดีพิเศษ (กงพ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ1515 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ77 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ77 (100.00%)0 (0.00%)
รวม2929 (100.00%)0 (0.00%)

กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ10 (0.00%)1 (100.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ11 (100.00%)0 (0.00%)
รวม54 (80.00%)1 (20.00%)

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล (กบค.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ2520 (80.00%)5 (20.00%)
พนักงานราชการ1110 (90.91%)1 (9.09%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ116 (54.55%)5 (45.45%)
รวม4736 (76.60%)11 (23.40%)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ77 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ22 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ000
รวม99 (100.00%)0 (0.00%)

กลุ่มภารกิจอำนวยความยุติธรรม

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ000
พนักงานราชการ000
พนักงานจ้างเหมาบริการ44 (100.00%)0 (0.00%)
รวม44 (100.00%)0 (0.00%)

กองกฎหมาย (กกม.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ1111 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ55 (100.00%)0 (0.00%)
รวม1717 (100.00%)0 (0.00%)

กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ (กตท.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ4444 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ22 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ88 (100.00%)0 (0.00%)
รวม5454 (100.00%)0 (0.00%)

กองคดีการค้ามนุษย์ (กคม.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ3331 (93.94%)2 (6.06%)
พนักงานราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ87 (87.50%)1 (12.50%)
รวม4441 (93.18%)3 (6.82%)

กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน (กคง.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ3535 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ66 (100.00%)0 (0.00%)
รวม4444 (100.00%)0 (0.00%)

กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ (กคร.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ4137 (90.24%)4 (9.76%)
พนักงานราชการ43 (75.00%)1 (25.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ54 (80.00%)1 (20.00%)
รวม5044 (88.00%)6 (12.00%)

กองคดีความมั่นคง (กมค.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ5353 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ53 (60.00%)2 (40.00%)
รวม5957 (96.61%)2 (3.39%)

กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค (กคบ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ2626 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ44 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ44 (100.00%)0 (0.00%)
รวม3434 (100.00%)0 (0.00%)

กองคดีทรัพย์สินทางปัญญา (กคป.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ3939 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ44 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ33 (100.00%)0 (0.00%)
รวม4646 (100.00%)0 (0.00%)

กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กคส.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ4444 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ44 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ66 (100.00%)0 (0.00%)
รวม5454 (100.00%)0 (0.00%)

กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ (กคท.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ3330 (90.91%)3 (9.09%)
พนักงานราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ22 (100.00%)0 (0.00%)
รวม3835 (92.11%)3 (7.89%)

กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ (กคธ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ3231 (96.88%)1 (3.13%)
พนักงานราชการ44 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ1211 (91.67%)1 (8.33%)
รวม4846 (95.83%)2 (4.17%)

กองคดีภาษีอากร (กคภ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ3535 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ55 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ11 (100.00%)0 (0.00%)
รวม4141 (100.00%)0 (0.00%)

กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ (กทศ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ5447 (87.04%)7 (12.96%)
พนักงานราชการ2017 (85.00%)3 (15.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ1615 (93.75%)1 (6.25%)
รวม9079 (87.78%)11 (12.22%)

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (กนย.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ2419 (79.17%)5 (20.83%)
พนักงานราชการ66 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ83 (37.50%)5 (62.50%)
รวม3828 (73.68%)10 (26.32%)

กองบริหารคดีพิเศษ (กบพ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ3636 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ1010 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ1010 (100.00%)0 (0.00%)
รวม5656 (100.00%)0 (0.00%)

กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค (กปภ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ132109 (82.58%)23 (17.42%)
พนักงานราชการ1717 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ4631 (67.39%)15 (32.61%)
รวม195157 (80.51%)38 (19.49%)

กองปฏิบัติการพิเศษ (กปพศ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ7270 (97.22%)2 (2.78%)
พนักงานราชการ55 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ1010 (100.00%)0 (0.00%)
รวม8785 (97.70%)2 (2.30%)

กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ (กพน.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ3130 (96.77%)1 (3.23%)
พนักงานราชการ88 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ1110 (90.91%)1 (9.09%)
รวม5048 (96.00%)2 (4.00%)

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินทางอาญา (ศปง.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ2322 (95.65%)1 (4.35%)
พนักงานราชการ000
พนักงานจ้างเหมาบริการ22 (100.00%)0 (0.00%)
รวม2524 (96.00%)1 (4.00%)

ศูนย์ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม (ศนธ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ000
พนักงานจ้างเหมาบริการ1611 (68.75%)5 (31.25%)
รวม1712 (70.59%)5 (29.41%)

ศูนย์สอบสวนคดีอาญาพิเศษ (ศสอ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ87 (87.50%)1 (12.50%)
พนักงานราชการ000
พนักงานจ้างเหมาบริการ99 (100.00%)0 (0.00%)
รวม1716 (94.12%)1 (5.88%)

ศูนย์สืบสวนสอบสวนทางการเงินเพื่อยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด (ศส.ยส.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ22 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ000
พนักงานจ้างเหมาบริการ000
รวม22 (100.00%)0 (0.00%)

ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว (ศ.สรข.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ3535 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ22 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ22 (100.00%)0 (0.00%)
รวม3939 (100.00%)0 (0.00%)

สำนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ (สนง.ผชช)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ2221 (95.45%)1 (4.55%)
พนักงานราชการ22 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ33 (100.00%)0 (0.00%)
รวม2726 (96.30%)1 (3.70%)

สำนักงานรองอธิบดีฯ (พ.ต.ท.ปกรณ์ฯ)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ000
พนักงานจ้างเหมาบริการ10 (0.00%)1 (100.00%)
รวม21 (50.00%)1 (50.00%)

สำนักงานรองอธิบดีฯ (พ.ต.ท.สมบูรณ์ฯ)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ000
พนักงานจ้างเหมาบริการ000
รวม11 (100.00%)0 (0.00%)

สำนักงานรองอธิบดีฯ 1 (พ.ต.ท.สุภัทธ์ฯ)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ000
พนักงานจ้างเหมาบริการ22 (100.00%)0 (0.00%)
รวม55 (100.00%)0 (0.00%)

สำนักงานรองอธิบดีฯ 2 (พ.ต.อ.อัครพลฯ)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ66 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ22 (100.00%)0 (0.00%)
รวม99 (100.00%)0 (0.00%)

สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ2218 (81.82%)4 (18.18%)
พนักงานราชการ1817 (94.44%)1 (5.56%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ4539 (86.67%)6 (13.33%)
รวม8574 (87.06%)11 (12.94%)

สำนักงานอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (สนง.อสพ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ใช้สิทธิแล้ว (คน)ยังไม่ใช้สิทธิ (คน)
ข้าราชการ77 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ44 (100.00%)0 (0.00%)
รวม1212 (100.00%)0 (0.00%)